$296K Zebulon

2,010 Sqr Feet

$299K Clayton

1,638 Sqr Feet

$319K Smithfield

3,268 Sqr Feet

$344K Wendell

2,460 Sqr Feet

$349K Wendell

2,573 Sqr Feet

$349K Wendell

2,362 Sqr Feet

$379K Wendell

2,495 Sqr Feet

$459K Princeton

3,781 Sqr Feet

$519K Clayton

3,375 Sqr Feet

$560K Clayton

3,368 Sqr Feet

$950K Clayton

9.28 Acres


Next